ถังขยะอัจฉริยะ

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ปัญหาการทิ้งขยะไม่ลงถัง สิ่งที่ปะปนอยู่ในขยะเหล่านั้นก็จะกลายเป็นแหล่งเชื้อโรค และแบคทีเรียสามารถแพร่เชื้อให้กับผู้ที่สัมผัสกับขยะเหล่านี้โดยตรงได้ และจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งถังขยะยี้จะทำงานโดยระบบอัตโนมัติ ทำให้เราไม่ต้องสัมผัสกับถังขยะ และยังช่วยลดการสัมผัสจากเชื้อโรค โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อสร้างถังขยะอัจฉริยะ 2.เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงาน 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ใช้งานได้โดยไม่สัมผัส และ สามารถนำขยะภายในถังไปทิ้งได้สะดวกและง่ายดาย
ไม่ใช้ไฟฟ้า และลดการสัมผัสจากแหล่งเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระศักดิ์ สีเหลี่ยมงามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สราวุฒิ ปานนาคปวส.
2นาย วิศวิน วงษ์สนิทปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก