กระเป๋าและพวงกุญแจลวดลายสวย

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าและพวงกุญแจลายผ้าปักชนเผ่าม้งเป็นงานภูมิปัญญาที่สำคัญในการแสดงเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้งซึ่งหากมีการพัฒนาต่อยอดจะสามารถสร้างประโยชน์และเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจได้การทำโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การทำกระป๋าและพวงกุญแจลายผ้าปักชนผ้าม้ง ของคนไทยเชื้อสายม้งซึ่งมีความสวยงามประณีตและต้องใช้ความสามารถและความชำนาญในการปักและคิดลายผ้าปักเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชนเผ่าม้งโครงงานนี้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถสร้างอาชีพระหว่างเรียนเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน แสดงให้เห็นถึงฝีมือในการปักผ้าลวดลายลงบนผ้าที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนไทยเชื้อเผ่าม้งและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชนเผ่าม้งไว้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียนได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ดุษยา สุขหอมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
2นางสาว พรรณิภา สุรัตนะเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
3นาง นิชาภา ผาสุขเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว แสงคำ อินแสงปวช.
2นางสาว กิติยา ทรัพย์ภักดีปวช.
3นางสาว ปริณาห์ แซ่จ๊ะปวช.
4นางสาว ธนพร ศรีทองปวช.
5นางสาว นัฐพรรณ เย็นวารีปวช.
6นางสาว ประภัสสิริ บินชัยปวช.
7นางสาว ธิดา แซ่จ๊ะปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก