เครื่องมือจับฉาก ver.2

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องมือจับฉากสามารถช่วยในการจับฉากในการทำเก้าอี้ได้สะดวกมากขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น และทำให้เพิ่มความปลอดภัยในจับฉากมากขึ้น ความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากการจับฉากในการเก้าอี้แบบปกติต้องใช้เครื่องมือเยอะแยะจึงทำให้การทำเก้าอี้ลำบาก และอาจจะเสียเวลาการทำงานได้ เครื่องมือจับฉาก ออกมาแบบมาเพื่อ ความสะดวกสบายในจับฉากไม้และเหล็ก ในการทำสิ่งของใช้ต่างๆ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

จับฉากขาเก้าอี้ การจับฉากไม้และเหล็กที่ได้องศาที่ถูกต้องไม่เอียงไม่เบี้ยว
คาดว่าผู้ที่ใช้เครื่องมือจับฉาก นี้จะสามารถเพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิชญา บุญเทพอุตสาหกรรม
2นาย ศุภชาติ ธีรธรรมอุตสาหกรรม
3นาย ธนานุรักษ์ ดอนชัยอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. วิทยา ไชยลังกาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิชญา บุญเทพปวช.
2นาย สุภัทรกร บุญสวัสดิ์ปวช.
3นาย วิษณุพงษ์ สมปันวังปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก