ขนมเกล็ดกระโห้จากเปลือกทุเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิติพงษ์ ปันป่าคหกรรม
2นางสาว ชิสา เมืองสิงห์คหกรรม
3นาง อารีรัตน์ ไชยกิติคหกรรม
4นาง สาคร วรรณสุขคหกรรม
5นางสาว รัศมี ตาหลวงคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เก็จแก้ว ลุงปั๋นต๊ะปวช.
2นางสาว อารีรัตน์ กันธะมาปวช.
3นางสาว ณัฐธิดา กันนาปวช.
4นางสาว กฤษณา ข่มอาวุธปวช.
5นาย ธเนศพล บุญสิริโชติปวส.
6นางสาว เพ็ญพิชชา มาแสนปวส.
7นางสาว ทิพย์วรรณ สีตาปวส.
8นางสาว ธัญญารัตน์ พนมเทพปวส.
9นางสาว สุชาดา โฮปวส.
10นาย นลวรรธ บุญเพียรปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมเกล็ดกระโห้เสริมแป้งเปลือกทุเรียนของการตอบแบบสอบถาม แสดงให้เห็นภาพรวมว่าขนมเกล็ดกระโห้เสริมเปลือกทุเรียนตำรับที่ 3 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.22 โดยมีคุณลักษณะด้านสี กลิ่นรสชาติ เนื้อสัมผัส และลักษณะโดยรวม ร้อยละ 4.24, 4.21, 4.26, 4.19 และ 4.21 ตามลำดับ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ขนมเกล็ดกระโห้เสริมเปลือกทุเรียนเป็นอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูง เนื่องจากได้นำเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองมาทำเป็นแป้ง แล้วนำมาผสมกับแป้งสาลี ไข่แดง น้ำตาล เกลือ และน้ำ เสริมด้วยงาดำเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
รับประทานเป็นอาหารว่างได้/ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง/ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบเหลือใช้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก