อุปกรณ์ช่วยถอดประกอบยางรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ล้อและยางของรถจักรยานยนต์เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญที่เป็นต้องมีการบำรุงรักษา และดูแล เพื่อให้ล้อและยางรถจักรยานยนต์มีอายุที่ยาวนานขึ้น แต่เมื่อยางนอกเสื่อมสภาพ หรือ หมดอายุการใช้งานจะต้องมีการถอดยางออกเพื่อเปลี่ยนยางใหม่ หรือ จะถอดออกเพื่อปะยางในเมื่อมี ปัญหาเกี่ยวกับการรั่วซึม ขั้นตอนการประกอบยางนอกเข้ากับวงล้อมักจะประสบปัญหาคือ เวลาประกอบยางนอกกลับเข้าไปยังวง ล้อใหม่จะพบว่า ขอบยางจะเคลื่อนตามการจัดของเหล็กงัดยาง ทำให้ต้องใช้เหล็กงัดอีกหนึ่งอันล็อคยาง ไว้ หรือ วิธีที่ง่ายสุดคือ ใช้เท้าเหยียบขอบยางนอกไว้จะสร้างความเสียหายให้กับวงล้อในขณะงัดยางและ เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเมื่อลูกค้าพบเห็นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการชำรุดเสียหายที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานและสร้างความ ประทับใจให้กับผู้รับบริการ ผู้วิจัยจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบยางรถจักรยานยนต์ขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ล็อกยางนอกให้ติดกับขอบวงล้อรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันยางนอกของรถจักรยานยนต์เคลื่อนตัวขณะที่ถอดประกอบยาง
ได้อุปกรณ์ช่วยถอดประกอบยางรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพเพื่อลดการเสียหายที่จะเกิดจากขั้นตอนการช่วยถอดประกอบยางรถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติชัย ทำของดีอุตสาหกรรม
2นาย ยุทธนา บุญยวงสามัญ
3นาย ปฏิพัทธ์ ธะนะหมอกสามัญ
4นาย อรรณพ คำฝั้นสามัญ
5นาย คชานนท์ พงษ์ธัญการสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คมชาญ สุรสังข์ปวช.
2นาย คุณากร วิยาพร้าวปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก