นิเวศน์ตาลปัตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปริญญา วทัญญูอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อัญติมา พ้นภัยปวช.
2นาย นนทชัย อินทรแก้วปวช.
3นาย ปวิตร สมบุญปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง นิเวศน์ตาลปัตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนิเวศน์ตาลปัตร เพื่อศึกษาความพึงใจของผู้ใช้นิเวศน์ตาลปัตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ เป็นกลุ่มนักศึกษา ปวส.2 แผนกก่อสร้างของวิลัยการอาชีพกาญจนบุรี จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้นิเวศน์ตาลปัตร ผู้วิจัยได้ทราบถึงความพึงพอใจมีลำดับการนำไปใช้ ดังต่อไปนี้ ขนาดและรูปทรงมีความแปลกใหม่ (ค่าเฉลี่ย = 4.53(1)), ความสวยงามของลวดลาย (ค่าเฉลี่ย = 4.47(2)), มีความคิดสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย = 4.33(3)), ความแข็งแรง, มีความละเอียดในการทำลวดลาย (ค่าเฉลี่ย = 4.30(4)), มีขนาดเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.30(5)), สามารถนำมาใช้ได้จริง (ค่าเฉลี่ย = 4.23(6)), ราคา (ค่าเฉลี่ย = 4.20(7)), มีความปลอดภัยในการใช้งาน(ค่าเฉลี่ย = 4.17(8)), การออกแบบลวดลาย (ค่าเฉลี่ย = 4.10(9)) ผลสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่เก็บแบบสอบถาม พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้นิเวศน์ตาลปัตรมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 4.29)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้สัก เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางสงฆ์
1. สามารถแสดงความสวยงามของตาลปัตรได้
2. สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มพระที่ใช้ตาลปัตร
3. สามารถนำนิเวศน์ตาลปัตรมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-