เครื่องป้องกันโรค COVID - 19

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชัย แก้วรากมุขอุตสาหกรรม
2นาย อนุกูล ซาวสืบอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิชัย เบียงคองปวส.
2นาย เอกพล เจอเบียปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องช่วยป้องกันโรค COVID - 19 เพื่อลดความเสียงในการตรวจคัดกรองโรค COVID - 19 โดยมีการทำงาน 3 ระบบ คือ ระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แสดงผลในรูปแบบจอ LED และรูปแบบเสียง ระบบวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัย แสดงผลในรูปแบบเสียง และระบบจ่ายแอลกอฮอล์เจล แบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดการแพร่เชื่อสัมผัสจากผู้คัดกรองกับผู้ติดเชื่อ การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลอำเภอดอยหลวง แล้วนำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข การประเมินทั้ง 2 ด้าน พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน มีความคิดเห็นโดยเรียงลำดับ ตามค่าเฉลี่ยดังนี้ ได้แก่ด้านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ( = 4.1) และด้านความพึงพอใจ ( = 4.25) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เครื่องช่วยป้องกันโรค COVID - 19 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน ตั้งแต่ 3.00 ถือว่าอยู่ในระดับที่ผู้วิจัยยอมรับได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องป้องกันโรค COVID - 19 โดยมีการทำงาน 3 ระบบ คือ ระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แสดงผลในรูปแบบจอ LED และรูปแบบเสียง ระบบวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัย แสดงผลในรูปแบบเสียง และระบบจ่ายแอลกอฮอล์เจล แบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดการแพร่เชื่อสัมผัสจากผู้คัดกรองกับผู้ติดเชื่อ ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลอำเภอดอยหลวง แล้วนำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และนำมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งผลการทดลองเป็นไปตามสมมุติฐานที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้
1.ศึกษาการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาป้องกันโรค COVID - 19
2. เพื่อสร้างเครื่องช่วยป้องกันโรค COVID - 19
3. เพื่อลดการแพร่เชื้อของโรค COVID - 19

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-