ระบบควบคุมสำหรับโรงเพาะเห็ดด้วย IoT (Smart Mushrooms over IoT)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. เอนกวงศ์ ยอดดำเนินสามัญ
2นาย รัตชานนท์ ปัญญาฟูสามัญ
3ดร. สถาวร ใจจุมปาสามัญ
4นางสาว ธัญญาณัฐ สระแก้วสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรถพล แซ่จ๋าวปวช.
2นาย บุริศน์ วงค์เหลืองปวช.
3นาย กิตติกรณ์ ภาพพิชวงค์ปวส.
4นาย บุญวัฒน์ ภักดีปวส.
5นาย ภควัต ทมไพรปวส.
6นาย ปฏิภาร วงค์แก้วปวส.
7นาย อาฉ่า อาซองปวส.
8นางสาว ภัทรวดี สลีจันต๊ะปวส.
9นางสาว อาทิตยา ชุ่มมงคลปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการเกษตรกรรมไทยมีความต้องการเพิ่มคุณภาพ เพิ่มปริมาณ ของผลผลิต ซึ่งมีหลายวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว วิธีการหนึ่งที่ช่วยในการจัดการคือ การตรวจสอบสภาพของสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ทำการเพาะปลูก เพื่อทำการปรับปรุงและแก้ไขสภาพต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น เพิ่มน้ำให้แก่พืช โดยการตรวจสอบความชื้นภายในดิน ประกอบกับปัจจุบันมีการใช้งานเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายอย่างแพร่หลาย หากนำเครือข่ายไร้สายประยุกต์ใช้งานเพื่อตรวจสอบสภาพของสิ่งแวดล้อม จะทำให้การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำงานตามเวลาที่ตั้งเชิงอัตโนมัติ 10 ครั้งระบบทำได้ 100% ส่วนการสั่งเปิด-ปิด 10 ครั้งผ่าน Smartphone ระบบทำได้โดยเฉลี่ย 98% อาจเป็นเพราะช่วงเวลาการสั่งเร็วเกินไป หรือคลื่นสัญญาณไร้สายเกิดขัดข้อง โดยสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานบน Cloud ได้อย่างแม่นยำ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1) โปรแกรมควบคุมระบบ real time 2) เซนเซอร์ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ 3) ระบบมีเซนเซอร์ควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ดต้นแบบในค่าที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม
1) โรงเรือนแบบเคลื่อนที่ได้ 2) ชุดควบคุมการเพาะเห็ดอัตโนมัติ 3) Application ที่สามารถทำงาน หรือตรวจสอบผ่าน Smartphone

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-