เครื่องจ่ายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 3 in 1 แบบอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) เครื่องจ่ายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 3 in 1 แบบอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดต้นแบบ สำหรับช่วยป้องกันโรคติดต่อเบื้องต้น และต้านการขยายของเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวในพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากภายในสถานศึกษา ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ คณะทีมงานจึงได้คิดค้นสร้างและพัฒนาเครื่องจ่ายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ระบบ 3-1 แบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยป้องกัน และต้านการขยายของเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวในพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ช่วยป้องกัน และต้านการขยายของเชื้อจุลินทรีย์
2.ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220V.AC. 50HZ.
3.ทำงานแบบอัตโนมัติด้วยระบบควบคุม PLC
4.จุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์, จ่ายเจลล้างมือ และน้ำสำหรับล้างมือแบบอัตโนมัติ ด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับ
1.เพื่อช่วยป้องกัน และต้านการขยายของเชื้อจุลินทรีย์
2. สามารถหาประสิทธิภาพของเครื่องจ่ายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 3 in 1 แบบอัตโนมัติ
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและหยุดการแพร่เชื้อโรค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนิศร์ พันธุ์ประยูรอุตสาหกรรม
2นาย ชูชาติ ม่วงโกสัยอุตสาหกรรม
3นาย พุทธรักษ์ แสงกิ่งอุตสาหกรรม
4นาย ปัญญา วชิรอาภาอุตสาหกรรม
5นาย ชัชวาลย์ โคตะบุตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรวิทย์ สิทธิพรมปวส.
2นาย มนัญชัย สารรินมูลปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-