อัจฉริยะตีนดอย

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “อัจฉริยะตีนดอย” ทางคณะผู้จัดทำมีจุดมุ่งหมายและมีความสนใจการสร้างอัจฉริยะตีนดอย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รักธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกหรือผัก ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งภายในครอบเรือน ชุมชน องค์การหรือหน่วยงานและสาธารนะชนต่างๆ และเป็นการประยุกต์นำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการแจ้งเตือนค่าต่างๆของดิน น้ำ ได้อย่างชัดเจนซึ่งเพิ่มความสะดวก รวด เร็ว ลดความกังวลให้แก่ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางในการรดน้ำต้นไม้ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สามารถทำงานได้ตามขอบเขตโครงงานนี้ โดยเพื่อหาค่าเฉลี่ย จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.69ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเหมือนกัน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อัจฉริยะตีนดอย ช่วยในการควบคุมการทำงานของฟาร์มพืช ผักต่างๆ ของเกษตรกรสามารถวัดค่าอุณหภูมิอากาศในโรงเรือน ความชื้อนของดิน ความเข็มข้นของแสง โดยมีแสงไฟ LED สีม่วงช่างเร่งการเจริญเติมโดยของพืชได้ดี เมื่อความชื้นของดินต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามความต้องการของพืช ปั้มน้ำจะเริ่มปล่อยละอองน้ำรดพืชในโรงเรือนอัตโนมัติ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกของเกษตรกร ที่ปลูกพืชในลักษณะฟาร์มหรือโรงเรือนได้ และแสดงผลการทำงานโดยการแจ้งเตือนผ่าน Application
-สามารถวัดความชื้นของดินและอุณหภูมิของอากาศได้เหมาะสมกับพืช
-สามารถรดน้ำให้ตามความต้องการของพืช
- ได้ระบบดูแลพืชแบบอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง วิไลพร มหาวรรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ณัฐกิตต์ พาหมวดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว พิราพร สุขวนิชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ก๋อง น้ำใจดีปวช.
2นาย ยอด แซ่อ้ายปวช.
3นาย สุธิพงศ์ จ๋าจุ๋มป๋าปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-