อุปกรณ์ช่วยถอดถุงมือยาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิพนธ์ ศรีเอี้ยงอุตสาหกรรม
2นาย รัตนชัย กองวงศ์อุตสาหกรรม
3นางสาว สุพิชชา กันทะพันธุ์อุตสาหกรรม
4นาย โรมรัน ลาดเหลาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกณเดช ชวนะพงศ์ปวช.
2นาย ภูรินท์ บุราครปวช.
3นาย ศุภกร เมฆสั้นปวช.
4นาย กิตติกรณ์ ฝ่ายคำมีปวส.
5นาย วรเชษฐ์ โพธิ์นิลปวส.
6นาย กิตติธัช วิจิตรธำรงชัยปวส.
7นาย อัครรินทร์ ลาภเกินปวส.
8นาย วัฒนากรณ์ สุนทโรทกปวส.

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ถอดถุงมือยางและทำความสะอาดอัติโนมัติ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถอดถุงมือยางและทำความสะอาดอัติโนมัติ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์ถอดถุงมือยางและทำความสะอาดอัติโนมัติ ประชากร ได้แก่บุคลากรทางการทางด้านการสาธารณสุข และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่บุคลากรทางการทางด้านการสาธารณสุขในตำบลบ้านครัวและไกล้เคียงจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 1 ค่าร้อยละ (Percentage) 2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่าอุปกรณ์ช่วยถอดถุงมือยางสามารถใช้งานได้อย่างมืประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ใช้งานที่สามารถออกไปสู่ภาคสนามได้ ตลอดถึงมีระดับความพึงพอใจของตัวตัวอย่างอยู่ที่ 4.00 ซึ่งอยู่ในระดับดี และได้รับคำแนะนำจากผู้ใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อุปกรณ์ถอดถุงมือยางและทำความสะอาดอัติโนมัติ สามารถทำการถอดได้พร้อมกันทั้งสองข้าง และมีระบบจ่ายแอลกอฮอล์ไว้สำหรับการล้างมือมีขั้นหนึ่ง
ประโยชน์ที่ได้รับ ด้านวัตถุ คุณภาพของผลงาน อุปกรณ์ถอดถุงมือยางและทำความสะอาดอัติโนมัติ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้านสังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคม ด้าน ช่วยให้มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์ ที่ร่ำเรียนมาสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่า
ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องการการแผ่กระจายเชื้อโรค
ด้านวัฒนธรรม เกิดคุณลักษณะการทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-