เครื่องปั้นดินเผาวิหัตถีเวียงกาหลง

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง และพัฒนาเอกลักษณ์แห่งลายเวียงกาหลง หมายถึง เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของรูปแบบ ลวดลาย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดินมีคุณภาพดี เนื้อดินมีความละเอียด สีขาวนวล น้ำเคลือบใสบาง และขึ้นรูปทำได้บาง มีการผลิตอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 กล่าวกันว่า เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เป็นเครื่องปั้นที่มีราคาแพงอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าวแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าจึงได้คิดค้นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเครื่องปั้นดินเผาธรรมดาที่ไม่มีลวดลาย มาตกแต่งลายเวียงกาหลง และใช้เมล็ดข้าวฟ่างมาประดับตกแต่งลายเวียงกาหลงให้สวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผู้ที่ชื่นชอบงานหัตถศิลป์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเวียงป่าเป้า โดยใช้เมล็ดข้าวฟ่างตกแต่ง
2. สืบสานและอนุรักษ์ลวดลายเวียงกาหลง
3. เพิ่มมูลค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถเพิ่มมูลค่าผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กัลยวรรธน์ ศรีวรรณ์อรกุลสามัญ
2นางสาว บัณฑิตา โปร่งใจสามัญ
3นาย สราวุฒิ สมจิตต์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธสิทธิ์ ต๋าคำมาปวช.
2นางสาว สิริยากร ตันหลงปวช.
3นางสาว กรรวี แซ่ย่างปวช.
4นางสาว แดง ลุงหลู่ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-