รถเข็นขายลาบพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ท. ยุทธนา อินต๊ะวงค์อุตสาหกรรม
2นาย สมคิด ไชยวงค์อุตสาหกรรม
3นาย สุพจน์ ตื้อคำอุตสาหกรรม
4นาย นพพร ปิงเมืองอุตสาหกรรม
5นาย คฑาวุธ จุใจอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุริยา ศรีหะปวช.
2นาย วีรภัทร ไชยะปวช.
3นางสาว วิจิตรา สารน้อยปวช.
4นาย ชัยพร สิบปุ๊ดปวช.
5นาย ชินภัทร ระวังการปวช.
6นาย โชคทวี แก่นท้าวปวช.
7นาย ณัฎฐกิจ นันตะนะปวส.
8นาย นิธินันธ์ เขียวตื้ออินทร์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเทิง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างรถเข็นขายลาบพลังงานแสงอาทิตย์ 2) หาประสิทธิภาพรถเข็นขายลาบพลังงานแสงอาทิตย์ 3) ลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่าประโยชน์การใช้งานรถเข็นขายลาบพลังงานแสงอาทิตย์ และความคุ้มค่าของสิ่งประดิษฐ์ อยู่ในระดับ “ดี” ความประหยัดพลังงานอยู่ในระดับ “ดี” สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ “ดี” เทคนิคในการออกแบบระบบทำงานเหมาะสมและปลอดภัย อยู่ในระดับ “ดี” สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชได้ อยู่ในระดับ “ดี” รูปแบบมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ “ดี” และ การเลือกใช้วัสดุในการผลิต ประหยัด เหมาะสมกับงาน อยู่ในระดับ “ดี” สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์โดย ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดี”

คุณลักษณะ / ประโยชน์

รถเข็นขายลาบพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพของประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยชุดสับสามใบมีด และระบบไฟฟ้า 220V.50Hz. ที่แปลงมาจากระบบพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)
1. ได้รถเข็นขายลาบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 คัน
2. ทราบประสิทธิภาพของรถเข็นขายลาบพลังงานแสงอาทิตย์
3. สามารถลดระยะเวลาประกอบอาหาร (ลาบ)
4. สามารถทำกิจกรรมอื่นควบคู่กับการประกอบอาหาร (ลาบ)
5. ประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้าลง 30% ถึง 40%

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก