ระบบปิด-เปิดไฟฟ้าด้วยเสียง

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยมนุษย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อประหยัดพลังงาน การเปิด-ปิดไฟในบางครั้งเราอาจจะไม่สะดวกที่จะกดหรือเสียเวลาในการเดินไปกดสวิตซ์เพื่อเปิด-ปิดไฟ ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้จัดทำจึงประดิษฐ์อุปกรณ์การควบคุมเปิด-ปิดไฟด้วยระบบเสียงขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ทำให้ไม่เสียเวลาเปิด-ปิดไฟ และหมดปัญหาการลืมปิดไฟ ทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง และยังป้องกันการถูกไฟดูด และไฟช็อต ขณะที่มือกำลังเปียกแล้วไปปิดไฟ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ภายในกล่องวงจร ประกอบด้วย node mcu esp8266 เป็น บอร์ด controller ในการรับคำสั่ง input ที่มาจากคำสั่ง เสียงผ่าน google assistant ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk และการกดสวิตซ์สั่งการแบบ manual ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดบานประตูหลอดไฟและปั๊มน้ำนอกจากนั้นยังมีวงจร switching แปลงไฟ จาก 220 โวลต์ 5 โวลต์เพื่อจ่ายเป็นไฟเลี้ยงให้แก่ตัว node muc esp8266 module relay จำนวน 2 ตัว ที่ทำหน้าที่คอยเปิด-ปิดหลอดไฟและปั๊มน้ำ เซอร์โวมอเตอร์ 1 ตัวที่หน้าที่คอยเปิด – ปิดบานประตู ซึ่งผลการดำเนินพบว่า สิ่งประดิษฐ์ระบบปิด-เปิดไฟฟ้าด้วยเสียงมีผลความพึงพอใจในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดีมาก
1. ได้ระบบปิด-เปิดไฟฟ้าด้วยเสียง
2. ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้บอร์ด NODE MCU ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
3. ได้ประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่ออุปกรณ์บควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยเสียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นฤมล นามบุญอุตสาหกรรม
2นาย มรุต นามุบุญอุตสาหกรรม
3นางสาว วิรัล คเณสุขอุตสาหกรรม
4นาย ฉัตรพฤกษ์ สีทิมอุตสาหกรรม
5นางสาว ปรีดาภรณ์ อึ้งนภารัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พฤกษ์ บุญเฮงปวช.
2นาย สินชัย ทันวรรณปวช.
3นางสาว สิรภัทร ภูคงสีปวช.
4นางสาว พรนภา ทองเสวกปวส.
5นาย กฤษณะ สุรศัพท์ปวส.
6นาย ภูเบศร์ ภิญโญปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก