เครื่องหั่นตะไคร้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สรรเพชญ สุขรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย ปรีชา เรืองฉิมอุตสาหกรรม
3นาย วิชัย กงพลนันท์อุตสาหกรรม
4นาย สิงห์คราน จินะเขียวอุตสาหกรรม
5นาย อุทัย เทพสุรินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนโชติ อภิวงค์ปวส.
2นาย สถาพร ดวงมาลาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องเครื่องหั่นตะไคร้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) สร้างเครื่องหั่นตะไคร้ 2) ประเมินคุณภาพของเครื่องหั่นตะไคร้ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อเครื่องหั่นตะไคร้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน และผู้ประกอบการ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำแนกเป็น เครื่องมือทดลอง ได้แก่ เครื่องหั่นตะไคร้ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1. เครื่องหั่นตะไคร้ที่สร้างขึ้นมีขนาด กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และสูง 75 เซนติเมตร การใช้งานเริ่มจาก เสียบปลั๊กไฟ เปิดสวิตซ์ ใส่ตะไคร้ลงในช่องทางเข้า จากนั้นเครื่องจะทำการหั่นตะไคร้ตามขนาดที่กำหนด 2. คุณภาพของเครื่องหั่นตะไคร้โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ด้านการออกแบบอยู่ในระดับดีมากและด้านการใช้งานอยู่ในระดับดี 3. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อเครื่องหั่นตะไคร้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. การหั่นตะไคร้มีความสะดวก
2. ได้ขนาดตะไคร้ที่เท่ากัน
3. เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป
1. ลดความเมื่อยล้าในการหั่นตะไคร้ด้วยแรงงานคน
2. ลดเวลาในการหั่นตะไคร้
3. การหั่นตะไคร้มีความปลอดภัย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก