ระบบให้ปุ๋ยผักกรีนโอ๊คแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศุภรดา สมัครเขตร์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ธาตรี แข็งกสิกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว จิราพัชร พิมพ์จันทร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว อรรถพร มากสุริวงษ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว จุไรวรรณ ศรีอาจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิราวรรณ ฤทธิ์อ้นปวส.
2นางสาว รัศมี พุ่มทรัพย์ปวส.
3นางสาว อรณิชา แข็งธัญกรณ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานครั้งนี้ เป็นโครงการประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว เรื่อง ระบบให้ปุ๋ยผักกรีนโอ๊คแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างระบบให้ปุ๋ยผักกรีนโอ๊คแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์2. เพื่อให้ปุ๋ยตรงตามความต้องการของผักกรีนโอ๊ค โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบระบบให้ปุ๋ยผักกรีนโอ๊คแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีกลไกลของพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายไฟให้กับปั๊มน้ำเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันและทันต่อโลกปัจจุบัน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบให้ปุ๋ยผักกรีนโอ๊คแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ผักได้ปุ๋ยได้สารอาหารตรงตามความต้องการ
เมื่อสร้างระบบให้ปุ๋ยผักกรีนโอ๊คแบบอัตโนมัติ สามารถจำลองโครงสร้างการทำงานของระบบให้ปุ๋ยผักกรีนโอ๊คแบบอัตโนมัติ โดยมีการควบคุมผ่านหลักการทำงานแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ 190 ตารางเมตรได้ มีการทำโครงสร้างให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก ซึ่งนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการให้ปุ๋ยผักกรีนโอ๊คในพื้นที่จำกัด เช่น คอนโด ภายในอาคาร และสร้างรายได้เสริม

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก