เครื่องตรวจสอบสายสัญญาณด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนูศักดิ์ อรุณไพรอุตสาหกรรม
2นาง วิไลวรรณ์ จันทร์จิตรอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. อนุกูล เชื้อน้อยอุตสาหกรรม
4นาง ณัฐสิมา ตามสายลมอุตสาหกรรม
5นาย ฉัตรฉัย โตวราธรรมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กนกพล จันทีปวส.
2นาย ณัฐพล ตุ่นเงินปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการสิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เรื่องเครื่องตรวจสอบสายสัญญาณด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องตรวจสอบสายสัญญาณด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อศึกษาการใช้งานและควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจสอบสายสัญญาณด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบไปด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduion mega 2650 r3 WIFI สั่งการโดยใช้ภาษาซี แสดงผลโดยจอมอนิเตอร์ เพื่อสั่งการทำงานของตัวเครื่องตรวจสอบสายสัญญาณด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และทดลองกับช่างติดตั้งเครื่องเสียงและช่างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 คน มีค่าความพึงพอใจระดับ(X = 4.4,S.D = 8.5) ซึ่งผลการดำเนินโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เรื่องเครื่องตรวจสอบสายสัญญาณด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องตรวจสอบสายสัญญาณด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรู้ในการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
มีการแก้ปัญญาณหาอย่างเป็นระบบ
สามารถทำงานเป็นทีม
เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการใช้งาน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก