C.O Rai Yung

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตผลทางการเกษตรมาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประยุกต์นำกลับมาใช้ใหม่ จากการศึกษาค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1และ2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี C.O Rai Yung มีวัตถุประสงค์เพื่อนำทรัพยากรทางผลิตผลที่ใช้แล้วมาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประยุกต์ และใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อทำตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งของที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันผลการดำเนินการ การนำเอาผลิตผลทางการเกษตรมาทำการทดลองเป็นผลิตภัณฑ์ Cream กันยุง ในชื่อว่า C.O Rai Yung ผลการทดลองใช้งาน ปรากฏว่ามีกลิ่นที่หอมละมุนของกลิ่นส้มโอ และสามารถกันยุงได้จริง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะเราแตกต่าง จึงปกป้องได้ดี C.O Rai Yung เป็น Cream กันยุง Organic (ออร์แกนิก) ที่ไม่มีส่วนผสมของสารที่ก่อเกิดอันตรายต่อผิว มีกลิ่นที่หอมละมุนของกลิ่นส้มโอทำให้ผ่อนคลาย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
C.O Rai Yung เป็น Cream กันยุง Organic (ออร์แกนิก) ที่ไม่มีส่วนผสมของสารที่ก่อเกิดอันตรายต่อผิว มีกลิ่นที่หอมละมุนของกลิ่นส้มโอ และสามารถกันยุงได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐปภัสร์ วุฒิปารเมษฐ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ทรงพร กุลประดิษฐ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กัลยาณี คำเวียงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง กาญจนา มาลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กนกวรรณ สงวนสินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐชรี จันทาปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ สกุลพราหมณ์ปวช.
3นางสาว สุวนันท์ จ้อยจี๊ดปวช.
4นางสาว สุนันทา ดนตรีเสนาะปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก