Lip balm dragon fruit

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สมคิด สิทธิเขตรกรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริลักษณ์ อิสลามปวส.
2นางสาว วิรัตน์ดา ธรรมสุทธิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้พบว่า Lip balm dragon fruit มีคุณสมบัติในเรื่องการทำให้ริมฝีปากชุมชื่นและการผลิตที่มีต้นทุนที่ต่ำและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ โดยการใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายทั่วไปตามท้องตลาดในการจัดทำ เช่น แก้วมังกร,วาสลีน,น้ำมันมะพร้าว ทำให้การทำด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ง่ายและได้ผลลัพธ์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ตามความคิดเห็นของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้เรียนรู้วิธีการทำผลิตภัณฑ์ Lip balm dragon fruit เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและคนในชุมชนสามารถนำพืชพื้นบ้านกลับมาสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ Lip balm dragon fruit ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์จากพืชพื้นบ้านในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.10 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65
1. สามารถนำวัตถุดิบตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2. เพิ่มความหลากหลายของลิปบาล์มให้มากยิ่งขึ้น
3. สามารถสร้างรายได้ให้กลับตนเองคนในครอบครัวและคนในชุมชน
4. เป็นแนวทางในการประยุกต์เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต
5. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตปะจำวัน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-