โลชั่นโหระพา

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง โลชั่นโหระพา มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการทำโลชั่นโหระพา 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินสูตร และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าสูตรที่เหมาะสมในการทำโลชั่นโหระพา คือ สูตรที่ 2 ได้แก่ สารสกัดจากใบโหระพา 20 %,สารสร้างเนื้อครีม 5 % ,กลีเซอรีน 5 % , น้ำมันอาร์แกน 5 % และน้ำ 65 % และจากการศึกษาความพึงพอใจ พบว่าผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.61 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

โลชั่นโหระพาซึมง่าย ไม่เหนียว กลิ่นหอม ทำให้กระปรี้กระเปร่า ลดความเหนื่อยล้า ความเครียด
1) โลชั่นโหระพาสามารถทำให้กระปรี้กระเปร่า ลดความเหนื่อยล้า ความเครียด แก้ปวดศีรษะ
2) โลชั่นโหระพาช่วยรักษาความชุ่มชื้นและช่วยบำรุงผิว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ทิพวรรณ สุริยะจันทร์สามัญ
2นางสาว นฤมล จันทรเสนาสามัญ
3นาย นันท์นภัส สกุลราษฎรสามัญ
4นางสาว ลำพูน ศรีจันทร์อ่อนสามัญ
5นาย วาทิน แย้มวารีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัลยรัตน์ มูลศิริปวช.
2นางสาว รุ่งนภา ไผ่โสภาปวส.
3นางสาว ชรินรัตน์ มณเทียรพิพัฒน์ปวส.
4นางสาว ศุภัชญา ทรัพย์ฤทธาปวส.
5นางสาว ไอรดา ขันทองปวส.
6นางสาว อริญญา สวงไธสงปวส.
7นางสาว ชลธาร บุหงาวิลาสินีปวส.
8นางสาว ธันยพร อินทร์คุ้มวงศ์ปวส.
9นางสาว ยุวดี วรอาจปวส.
10นางสาว วริศรา เดชชูปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-