เครื่องช่วยเดินผู้ป่วย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อหรือผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านระบบประสาทมากขึ้นทำให้ไม่สามารถเดินหรือพยุงตัวเองได้ ต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการช่วยพยุงการทรงตัวและเคลื่อนที่ดังนั้นจึงคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น การเลือกเครื่องช่วยเดินที่เหมาะสมควรพิจารณาถึงความแข็งแรงความทนทานของกล้ามเนื้อ ความสามารถในการทรงตัว ความาสามารถในการคิดและตัดสินใจของผู้ป่วยสภาพแวดล้อมที่ต้องนำเครื่องช่วยเดินดังกล่าวไปใช้งานสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นประการสำคัญคือ ผู้ป่วยต้องการใช้เครื่องช่วยเดินเพื่อเพิ่มการทรงตัวหรือเพื่อแบ่งเบาน้ำหนักตัวของผู้ป่วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ช่วยพยุงและฟื้นฟูการเดินของผู้ป่วยโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมมอเตอร์ให้ล้อหมุน
1.เพื่อเพิ่มความมั่นคงและการทรงตัวให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้ปกติ
2.เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในระหว่างการเดิน
3.เพื่อให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ในเวลาหัดเดิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วสันตกาญจน์ ศรีเหราอุตสาหกรรม
2นาย บัญชา สุริยอักษรอุตสาหกรรม
3นาย นิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุลอุตสาหกรรม
4นาย มนัสชัย วิจิตรโชติอุตสาหกรรม
5นาย ไชยา ทัสสะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พุฒิพงศ์ เข็มทองปวส.
2นาย ธนาวุฒิ ศรีติศาลปวส.
3นาย ปฐมพงศ์ จันทร์คำปวส.
4นาย นนทพัทธ์ ลำเภาปวส.
5นาย ณัฐพงศ์ สันจรโคกสูงปวส.
6นาย ชยุตม์ สารศิริปวส.
7นาย อาชีวะ ตันทิกูลปวส.
8นาย ณัฐวุฒิ เกิดนุสนธ์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-