โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะนี้ จุดประสงค์เพื่อในการสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโดยระบบไมโครคอนโทรเลอร์มาใช้ควบคุมการทำงานสำหรับสนับสนุนการเกษตรกรรมระบบการรดน้ำและระบายอากาศอัตโนมัติในโรงเพาะเห็ดจำลอง รวมถึงเข้าใจการทำงานของวงจรการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เป็นแนวทางหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกร หรือบุคคลที่ทำฟาร์มเพาะเห็ด และเพื่อที่จะลดเวลาในการดูแลฟาร์มเห็ดอีกทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานค่าความชื้นและอุณหภูมิของฟาร์มเห็ดได้อีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เพื่อสร้างโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ
เพื่อพัฒนาระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ดด้วยระบบอัตโนมัติ
ได้โรงเพาะเห็ดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้
เป็นอุปกรณ์ช่วยลดปัญหาด้านผลผลิตให้กับเกษตรกร
ประหยัดเวลาในการดูแล
ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นูรีซะห์ วาสารีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย รุสดี อาแวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุนิศา มะนอปวส.
2นาย ซาฟูวัน สาแมปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก