ชุดสื่อการสอนระบบเครื่องเสียงรถยนต์

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในรายวิชาระบบเสียงนั้นจะมีหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงภายในรถยนต์ซึ่งจะประกอบไปด้วย ปรีแอมป์ เพาเวอร์แอมป์ และชุดลำโพงในการเชื่อมต่อระบบ แต่เนื่องจากในแผนกอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ของระบบเครื่องเสียงรถยนต์ ทางผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นว่าควรจัดทำชุดสื่อการสอนระบบเครื่องเสียงรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาระบเสียง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.เป็นสื่อการสอนที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับใช้งานเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาระบบเสียง
2.เป็นประดิษฐ์ต้นแบบสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงรถยนต์
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในรายวิชาระบบเสียง
2.เพิ่มทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
3.เพื่อใช้เป็นแนวทางศึกษาและปรับปรุงสือชุดการสอนระบเครื่องเสียงรถยนต์ต่อไป
4.สามรถต่อยอดเป็นธุรกิจในอนาคตได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ต่วนมะรูดี ต่วนดือราแมอุตสาหกรรม
2นาย สูดีรมัน อีแตอุตสาหกรรม
3นาย มูฮำมัดฟาเดล บราเฮ็งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุทธิดา ถาพรมปวช.
2นาย วรรธนะ ใจสุขปวช.
3นางสาว จารวี ละพิมายปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก