sakonnakhon mini smart farms

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

สกลนครมินิสมาร์ทฟาร์ม ถ้าเเปลกันตรง ๆ ก็คือระบบฟาร์มอัจฉริยะนั่นเอง ฟาร์มในอุดมคติ นวัตกรรมที่ดีไซน์ขึ้นเพื่อคนยุคใหม่อย่างเรา ๆ ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง Farm Automation Device เเละแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นระบบเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือระบบรดน้ำอัตโนมัติเมื่อเราไม่อยู่ในพื้นที่ฟาร์มเเม้กระทั่งตัวฟาร์มมีระบบเซนเซอร์ ตรวจจับความชื้น เเละเเจ้งเตือนมายังสมาร์ทโฟนของเรา ได้อีกด้วย นั่นเเหละครับ เราเรียกว่า smart farm mini อุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart device) ที่รองรับ เราสามารถใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเรา ควบคุมการทำงานอุปกรณ์ต่าง ๆ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

“มินิสมาร์ทฟาร์ม” ควบคุมการให้น้ำ แสง ความชื้น อากาศ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยทำการเกษตรได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส และยังสามารถใช้หาช่องทางการตลาดจำหน่ายผลผลิตได้
1) ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ การสั่งเปิด-ปิดระบบรดน้ำพืชผลในแปลงเกษตร พร้อมตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ำได้ตามต้องการ
2) ระบบเซ็นเซอร์ติดตามสภาพอากาศ การตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และ
3) ระบบสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน การติดตามผล พร้อมสั่งรดน้ำและให้ปุ๋ยแก่พืชตามต้องการ ทั้งนี้ สมาร์ท ฟาร์ม คิท ช่วยควบคุมปริมาณการใช้น้ำตามเวลาที่กำหนดทำให้ช่วยลดการใช้น้ำในการเกษตรได้ และยังถือเป็นการกระจายองค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้จริงในการเกษตรด้วยต้นทุนที่ต่ำที่เกษตรกรเข้าถึงได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฉัตรชัย โยธานักอุตสาหกรรม
2นาย จิตจักร นวลขำอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.อ. สกลศักดิ์ สิงห์สุพรรณอุตสาหกรรม
4นาย ยศวีร์ ยันตะพันธ์อุตสาหกรรม
5นาย วีระสิทธิ์ สาขามุละอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักดิ์ณรงค์ วะเกิดเป้มปวช.
2นาย อนุวิท คำโคตรปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-