เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ตลาดมีความ ต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั่วไปข้าวโพดจะปลูกในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ชลประทาน หรือพื้นที่ที่มี แหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้เพียงพอ เนื่องจากใช้น้ำน้อยกว่าการทำนา 2-3 เท่าดังนั้นการปลูกข้าวโพดเลี้ยง สัตว์หลังนาจึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ข้าวโพดเป็นธัญพืชที่ใช้ประโยชน์ ใช้เป็นอาหารของมนุษย์ และสัตว์ มีความสำคัญรองจากข้าวสาลีและข้าว (จริยา จิยานุกุล: 2542) การผลิตทั่วไปอยู่ในเขตอบอุ่น เขตกึ่ง ร้อนชื้นและพื้นที่ราบเขตร้อน เมล็ดข้าวโพดสามารถใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายชนิด ภายในเมล็ดมีแป้ง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ใช้เป็นอาหารหลักของมนุษย์ในหลายประเทศ เช่น เม็กซิโก สเปน อิตาลี โปรตุเกส แอฟริกาใต้ อินเดีย และอินโดนีเซีย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ทำให้ประหยัดเวลาในการแกะเมล็ดข้าวโพดในแต่ละครั้ง เนื่องจากสามารถแกะเมล็ดข้าวโพดได้ครั้งละ จำนวนมากในระยะเวลาที่รวดเร็ว
1. อุปกรณ์แกะเมล็ดข้าวโพดเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทุ่นแรงในการแกะเมล็ดข้าวโพดได้
2. ทำให้ประหยัดเวลาในการแกะเมล็ดข้าวโพดในแต่ละครั้ง เนื่องจากสามารถแกะเมล็ดข้าวโพดได้ครั้งละ จำนวนมากในระยะเวลาที่รวดเร็ว
3. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถต่อยอดเพื่อผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรากร พลขุนทดอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ภาณุพงษ์ จันทร์เชี่ยนอุตสาหกรรม
3นาย เสรี ฤทธิ์กล้าอุตสาหกรรม
4นาย ธนวัส ทรัพย์เมฆอุตสาหกรรม
5นาย นฤพนธ์ บุญดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนพล พรมสุขปวส.
2นาย จิระศักดิ์ มหัดคะประทีบปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก