เสน่ห์ผ้าทอไทยวน "เป๋าตุง"

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รัตติกร จันทมาศศิลปกรรม
2ดร. สุวรรณา สุ่มเนียมศิลปกรรม
3นางสาว รัชนก แสนพลเมืองศิลปกรรม
4นาย จีรันธัช สินพลจันทร์ศิลปกรรม
5นาย อมรรัตน์ ศรีหินศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรรณภา สุขแสงปวส.
2นางสาว อุษณีย์ เรืองสังข์ปวส.
3นางสาว อนุสรา ผลวิเศษปวส.
4นางสาว จุฑาทิพย์ พันธุ์จินดาปวส.
5นางสาว กัญญาภัค บุญปวส.
6นางสาว นภาพันธ์ ชื่นอารมณ์ปวส.
7นางสาว นัฐวดี ประดับราชปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการจัดทำชุดกระเป๋าเสน่ห์ผ้าไทยวน 2. เพื่อปฏิบัติการจัดทำชุดกระเป๋าเสน่ห์ผ้าไทยวน 3.เพื่อพัฒนาชุดกระเป๋าเสน่ห์ผ้าไทยวนให้เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้งานได้จริงโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีจำนวน 50 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบ ถามประเมินความพึงพอใจต่อกระเป๋าเสน่ห์ผ้าไทยวน“เป๋าตูง”ในด้านต่างๆ สถิติที่ใช้โดยหาค่าความถี่ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า ความพึงพอใจชิ้นงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความสะดวกสบายใช้งานง่ายรองลงมาคือการใช้งานได้สะดวกสวยงามและประณีตมีความดึงดูดใจแข็งแรงและการรับน้ำหนักไดดี น่าสนใจ และพึงพอใจในด้านการออกแบบ รูปทรงและขนาดของผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ความสำคัญของการทำชิ้นงานให้มีความทันสมัย ประยุกต์ดัดแปลงให้มีความแปลกใหม่ มีความสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดและเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ชิ้นงานให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น และช่วยลดภาวะโลกร้อน
1.สามารถนำกลับมาใข้ใหม่ได้ โดยซักทำความสะอาดได้ง่าย
2.ถุงผ้าเลือกใช้เส้นใยธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่ายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้น้อยกว่าถุงพลาสติก ลดมลพิษ
3.มีความนุ่มสบายมือ ถุงผ้านั้นมีความหนาและนุ่มเวลาถือไปไหนมาไหน จะรู้สึกสบายมือ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-