เก้าอี้อเนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เก้าอี้อเนกประสงค์ คือ เป็นเก้าอี้ธรรมดาทั่วไป ทำด้วยวัสดุคือไม้เนื้อแข็ง ลักษณะจะเป็นเก้าอี้ที่ใช้นั่งโดยทั่วไป แต่เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้เก้าอี้ได้อย่างคุมค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จึงได้คิดค้นพัฒนาทำให้เก้าอี้ธรรมดาสามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นบันไดได้ในตัวโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใด ๆ นอกจากเก้าอี้ จะนั่งสบายแล้วยังใช้งานเป็นบันไดได้ด้วยเป็นบันไดสารพัดโยชน์ที่ใช้งานภายในบ้าน เมื่ออยากใช้งานเป็นเก้าอี้ก็ปรับเปลี่ยนจากบันไดไปเป็นเก้าอี้ได้ดั่งเดิม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เก้าอี้ธรรมดาทำจากไม้เนื้อแข็งที่สามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นบันไดได้ในตัวโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใด ๆ
1. สามารถนำเก้าอี้ไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
2. การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. ความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ตอบสนองความต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อธิกร แก้วมีอุตสาหกรรม
2นาย รชตะ เพชรอุตสาหกรรม
3นาย สุทัศน์ เสาร์พูลอุตสาหกรรม
4นาย นิติ ยุวเบญจพลอุตสาหกรรม
5นางสาว ฟาดีละห์ ดะแซสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บินลาเด็น ยะปาปวช.
2นาย อาลิช กามะลอปวช.
3นาย ธนากรณ์ ทองชูใจปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก