เครื่องพ่นโฟมอัติโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุพจน์ เฉลิมกลิ่นอุตสาหกรรม
2นาย นพดล หิมะรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย สมชาย คารมย์อุตสาหกรรม
4นาย พงษ์ศักดิ์ พบสุภาพอุตสาหกรรม
5นาย จักรกฤษ เกิดนกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนนท์ อินทร์ภูเมศร์ปวส.
2นาย อานันท์ วงค์ทับปวส.
3นาย ธีรภัทร เกษมจิตรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจาก ทางแผนกช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์โดยนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ได้จัดตั้งโครงการ BKF คาร์แคร์ (โครงการหารายได้ระหว่างเรียน) ลักษณะการทำงานคือการรับบริการล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แต่ทางโครงการยังขาดเครื่องฉีดโฟมในการล้างรถ จึงคิดประดิษฐ์เครื่องฉีดโฟมขึ้น ชื่อว่า เครื่องพ่นโฟมอัตโนมัติ (Automatic Foam Spray Set) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ใช้ฉีดโฟมในการล้างรถในโครงการ BKF คาร์แคร์ สำหรับฉีดน้ำยาล้างรถ เพื่อให้ประหยัดน้ำยากับเวลาในการล้างรถและเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างรถให้มากขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายในปฎิบัติงานให้มากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องพ่นโฟมอัตโนมัติทำมาจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องตลาด มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติและลดปริมาณน้ำยา ซึ่งจากผลการทดสอบเครื่องพ่นโฟมอัตโนมัติพบว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดี
- เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน
- ลดปริมาณแรงงาน
- ลดปริมาณน้ำยา

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-