วุ้นถั่ว 5 สี คาราเมล

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ถั่วเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมายและมีหลากหลายชนิด ซึ่งในแต่ละชนิดนั้น เราสามารถนำมาผลิตเป็นอาหาร ขนม ซึ่งผู้รับประทานจะได้ประโยชน์จากถั่ว เช่น การบำรุงสายตา บำรุงเลือด และบำรุงร่างกาย ดังนั้น เราจึงนำถั่วมาแปรรูปเป็นวุ้น ประกอบด้วย ถั่วแดง,ถั่วดำ,ถั่วขาว,ถั่วเหลืองและถั่วเขียว เพื่อให้รับประทานง่ายและสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จำนวน 40 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการรับประทานวุ้นถั่ว 5 สี คาราเมล พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ มาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ถั่วมีประโยชน์มากมายเหมาะสำหรับการนำมาแปรรูปเป็นของที่รับประทานง่ายและเหมาะสำหรับทุกวัย วุ้นเป็นอาหารที่มีวิธีการทำไม่ยุ่งยากและเหมาะสำหรับการนำมาทำเป็นของว่าง หรืออาหารทานเล่น จึงนำถั่วมาทำในรูปแบบ วุ้นถั่ว เน้นประโยชน์จากถั่ว 5 สี
1.ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.เกิดนวัตกรรมในการนำถั่วทั้ง 5 สี มาทำเป็นวุ้น
3.ได้แปรรูปถั่วนำมาทำเป็นวุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุไรรัตน์ ปิ่นเวหาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นันท์นภัส เก่งกล้าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อภิญญา กุนสุนทรธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อภิรดี ชื่นชมบุญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว นฤมล จันทรเสนาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศศิภา นิธิภัทรวงศ์ปวส.
2นางสาว ณัฐสุดา ศรีชัยนาทปวส.
3นางสาว ชนินาถ ม่วงโพธิ์เงินปวส.
4นางสาว บุษบา นัดสูงวงษ์ปวส.
5นางสาว พรทิภา ภู่เทศปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก