อุปกรณ์​ถอน​หญ้า​หวายในนาข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีชา พุทธเสนอุตสาหกรรม
2นาย สุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมานอุตสาหกรรม
3นาย ชาญณรงค์ ไชยนราอุตสาหกรรม
4นาย ธนกร สุขส่งอุตสาหกรรม
5นาย สัจจา อินทรสุขศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กันตภัทร แสนบุญปวส.
2นาย ศหัสวรรษ บุญสารปวส.
3นาย เกษมสันต์ อินทริงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

หญ้าหวายเป็นอีกวัชพืชที่พบเห็นมากหลังการหว่านข้าว ซึ่งหญ้าหวายจะมีลำต้นที่เป็นไหลอยู่ไต้ดินลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร ไหลมีลักษณะแข็งทำให้กำจัดได้ยาก ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างอุปกรณ์ในการกำจัดหญ้าหวายโดยไม่ใช้สารเคมี โดยการคิดค้น “อุปกรณ์ถอนหญ้าหวายในนาข้าว” เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนในการทำนา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.สามารถถอนหญ้าหวายได้ความลึก 10 เซนติเมตร
2.สามารถถอนหญ้าที่มีลักษณะหัวเป็นแห้วได้
3.ถอนหญ้าชนิดอื่นๆได้
1.ช่วยให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการทำนา
2.ช่วยลดต้นทุนในการปลูกข้าว
3.ช่วยลดอาการปวดหลังจากการถอนหญ้า

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก