วีลแชร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรชัย ทองฤทธิ์สามัญ
2นาย นนทพัทธ์ เสริมสุขต่อสามัญ
3นาย ปิติชัย บุญชื่นสามัญ
4นาย มณฑล นาคสุขสามัญ
5นาย ธีรนนท์ จันทร์ศิลาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรเทพ ไวเกษตรกรณ์ปวส.
2นาย ขจรศักดิ์ กำเหนิดปวส.
3นาย อนุรักษ์ ลบลมปวส.
4นาย วิรุจ ดิษเจริญปวส.
5นาย สิทธิพร ลีลาปวส.
6นาย จิรายุ หัฐบูรณ์ปวส.
7นาย กฤชนันต์ กงชัยภูมิปวส.
8นาย สุพจน์ สมพงษ์ปวส.
9นาย อดิศักดิ์ คันศรปวส.
10นาย ธนาวุฒิ โพธิหาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างวีลแชร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเพื่อหาประสิทธิภาพของวีลแชร์ขนย้ายผู้ป่วยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินหาประสิทธิภาพของวีลแชร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 3 คน คือแพทย์และจำหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะนาว จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ป็นแบบสอบถามซึ่งผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) หาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านข้อกำหนด/คุณสมบัติของผลงาน ด้านความเหมาะสมของผลงาน ด้านการใช้วัสดุผลิต ด้านคุณค่าของผลงานโครงการ ด้านการนำเสนอผลงาน และด้านเอกสารประกอบการนำเสนอผลงาน ข้อมูลที่เกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของเครื่อง การใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stardadr Deviation) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ประสิทธิภาพของวีลแชร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่ในระดับดี

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรับน้ำหนักได้ 45-100 กิโลกรัม มีความแข็งแรงและปลอดภัย
มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
มีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม
สามารถนำไปประยุกต์เป็นต้นแบบทางวิชาการและเป็นต้นแบบทางเทคโนโลยี

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก