อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Patient Lift)

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การเคลื่อนย้ายผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องถือเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อย่างยั่งยืนโดยมีญาติหรือผู้ดูแล และคนในชุมชนมีส่วนร่วมเนื่องจากความพิการที่มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหวร่างกายต้องพึ่งพาบุคลอื่นในระยะยาวจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทำให้ผู้ป่วยถูกจำกัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงได้คิดได้เล็งเห็นความสำคัญของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในระยะการฟื้นฟูที่สามารถทำกิจวัตรด้วยตัวเอง แต่ยังต้องพึ่งพาญาติหรือคนใกล้ชิด ซึ่งบางครั้งผู้ดูแลไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ด้วยตัวคนเดียว ด้วยเหตุนี้จึงนำอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ประยุกต์ให้ออกมาในอีกรูปแบบหนึ่ง ประหยัดพื้นที่และการทำงานไม่ซับซ้อน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

-เป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกเดินทำกิจกรรมด้วยตัวเองได้
-ผู้ดูแลสามารถใช้ที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกเดินทำกิจกรรมด้วยตัวเองได้ด้วยตัวคนเดียว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรวัฒน์ เรืองชาญอุตสาหกรรม
2นาย ขวัญชัย หาญยิ่งอุตสาหกรรม
3นาย วันชัย สัยยาอุตสาหกรรม
4นาย ธานินท์ ลักขษรอุตสาหกรรม
5นาย ณัฐพล กระสวยทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิทักษ์ชัย เกษแก้วปวช.
2นาย ธีรภัทร ชะนะบุญปวช.
3นาย ภูวเนศ กระเเสเทพปวช.
4นางสาว ญาณภัทร ภาสดาปวช.
5นาย อภิรัตน์ จินดาศรีปวช.
6นางสาว สุกัญญา นุ่มมีศรีปวช.
7นาย ภาคภูมิ มุงแสนปวช.
8นาย ทิพยา แก้วมรกตปวช.
9นาย สรัล สังข์ศิลาปวช.
10นางสาว ศศิธร โลสันเทียะปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก