ดอกไม้จันทน์จากผักตบชวา

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

โครงการวิจัย เรื่อง ดอกไม้จันทน์จากผักตบชวา มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากผักตบชวา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้นำไปใช้ดอกไม้จันทน์จากผักตบชวา การดำเนินโครงการได้ทดลองตามขบวนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากผักตบชวาผลที่ได้จากการทดลองคือ สามารถทดแทนวัสดุที่หายาก ทดแทนของเดิมได้ และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ได้ ผลการทดลองในด้านผลิตภัณฑ์และด้านความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวม 4.35 ในระดับ ดีมาก ในการดำเนินการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นดอกไม้จันทน์ประดิษฐ์จากผักตบชวา ใน 3 รูปแบบ อาทิเช่น ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบ ดอกลีลาวดี มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว และประกอบเป็นช่อ
ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา งานฌาปนกิจศพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธัญญารัตน์ อรุณไพรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อรพิน ไทยกวีพจน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อรัญญา ศรีดำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ชัยณรงค์ รัตนวงค์คหกรรม
5นางสาว สุธานี ดีเทียนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัตน์ติการ อาจณรงค์ปวช.
2นางสาว นิลปัทม์ ทองเพ็งปวช.
3นางสาว นภาพร อินทพันธ์ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก