ผักแผ่นกรอบ

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคคุณภาพดี จากผักสวนครัว และธัญพืช เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคจากการรับประทนขนมกรุบกรอบที่มีรสหวาน และมีไขมันมากเกินไป ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีแนวโน้มเป็นโรคขาดสารอาหาร เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ ผักแผ่นกรอบ ประชากรการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ผักแผ่นกรยภาพรวมพบว่าประชากรมีความพึงพอใจในระรับค่าเฉลี่ย มากที่สุด ( = 4.60 ) และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานอยู่ที่ ( S.D. = 0.18 )
1. ทำให้รู้คุณค่าของผักในท้องถิ่นมากขึ้น
2. สามารถใช้ประโยชน์จากผักในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า
3. ทำให้นักเรียน/นักศึกษา ได้ทักษะและประสบการณ์ของวิธีการทำผลิตภัณฑ์ ผักแผ่นกรอบ และสามารถหารายได้เสริมให้กับนักศึกษาได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ฉัตรนภา กลิ่นสังข์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกสรา ศรีทัศน์ปวส.
2นางสาว มิลลดา พิลาปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-