สารไล่แมลงจากสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คุณาวุฒิ หอมเกตุอุตสาหกรรม
2นาย ธวัชชัย อินทร์ทองอุตสาหกรรม
3นาย ศักดิ์สิทธิ์ พรหมแสงอุตสาหกรรม
4นาย ปิยวิทย์ หอมเดชอุตสาหกรรม
5นาย ภานุวัฒน์ จงกลพืชสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิทวัส บุญวิเศษปวส.
2นาย ทินนาท บุญเรืองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืช เป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้และการผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช มีขอบเขตการวิจัยคือวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์สารสกัดจากน้ำสะเดา น้ำดอกดาวเรือง น้ำพริก น้ำตระไคร้ และศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมรวมพืช น้ำสะเดา และน้ำพริกในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช วิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืช น้ำสะเดา และน้ำพริก วิจัยคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช และศึกษาความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช ผลการวิจัย มีดังนี้ จากทดลองพบว่าการนำน้ำพริกผสมกับน้ำใบสะเดา มาฉีด เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที 10 นาที 15 นาที การตายของเพลี้ยอ่อน ตายจำนวน 20 ตัว ตายทุกตัว แสดง สมุนไพรน้ำพริกผสมน้ำใบสะเดา ออกฤทธิ์ส่งผลมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นสารไล่แมลงที่สกัดจากสมุนไพร ผลจากการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมระหว่าง สะเดาและพริก ทำให้เปอร์เซ็นต์การตายของเพลียตายมีมากขึ้น
1.ช่วยให้เกษตรกรมีสารไล่แมลงที่สกัดจากพืชและลดสารเคมี
2.เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ที่หาง่ายมาใช้ประโยชน์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก