เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤตเมธ พรมคำบุตรอุตสาหกรรม
2ดร. ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำอุตสาหกรรม
3นาย อธิเจตน์ ทิวะสิงห์อุตสาหกรรม
4นาย ศิลป์ชัย บุตรเพ็งอุตสาหกรรม
5นาย ธีรพล ประทินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดนุพร รอดถนอมปวช.
2นาย เจษฎาพร หรพูลปวช.
3นาย นนทกร อ่อนไสวปวช.
4นาย สถาพร ดวงทองมาปวส.
5นาย อภิรักษ์ เจริญเหล่าปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อลดเสียงรบกวนและประหยัดเชื้อเพลิง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างได้โดยแบบเจาะจง ชาวบ้านหมู่บ้านนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบการทำงานตามขอบเขตของเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบสอบถามความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และแบบประเมินประสิทธิภาพของเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยคือค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบ แบบสอบถามและแบบประเมินเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผลการทดสอบการทำงานตามขอบเขตของเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าสามารถทำงานได้ตามขอบเขต ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าอยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.13 ผลการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 ท่าน พบว่า อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.16

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถตัดหญ้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก