ถักเส้นเล่นลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จันทร์ทิพย์ สมประสงค์คหกรรม
2นาย ประเวศ สมประสงค์อุตสาหกรรม
3นาย ไพศาล ยันตะนะอุตสาหกรรม
4นาย สิรภพ มณีพันธุ์ชาติอุตสาหกรรม
5นางสาว ชุมาพร ทองสินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมชาย -ปวช.
2นางสาว วิยะดา แร่มีปวส.
3นางสาว สุกัญญา เส็งประโคนปวส.
4นางสาว ปริศนา ทองงามปวส.
5นาย กันตพงษ์ ฏาญพิมุกปวส.
6นาย ฤกธิชัย ภู่เจริญปวส.
7นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ พูนทองปวส.
8นาย วาทิต กาญจนจินดาภรณ์ปวส.
9นาย เอกพันธ์ เมธัสมงคลกุลปวส.
10นางสาว ติชิลา สุขดงย่อปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ภาชนะให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสำรวจความพึงพอใจในการใช้ภาชนะ ประชากรทีใช้ศึกษา นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 254 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิชาละ 5 คน ที่มีความสนใจ รวม 4 วิชา จำนวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาชนะ เพระาสามารถผลิตชิ้นงานได้ตรงตามความต้องการ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถประดิษฐ์ภาชนะได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
1.เพื่อนำไปเป็นอาชีพเสริม
2.สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4.ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-