กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ (IP Camera Solar energy)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ลัดดาวัลย์ นิมสุวรรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย นฤพนธ์ ปลั่งดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นันทกานต์ จันทร์จอมปวช.
2นาย อภิชา เลี่ยมมาตรปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน 2) เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 3) เพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานในรูปแบบที่ต้องการของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับทิศทางที่แสงอาทิตย์ตกกระทบด้วยการให้บริการจึงต้องอยู่ในจุดที่มีความเหมาะสม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ สิถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่าการใช้กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ผลปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์
IP Camera Solar energy
1 เพื่อนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับการใช้งานกับกล้องวงจรปิด
2 เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
3 เพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4 เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก