ตู้ตรวจการลาดตระเวนแจ้งเตือนผ่านLINE

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพงษ์ เอี่ยมยังอุตสาหกรรม
2นางสาว เมธาพร บางพิทักษ์อุตสาหกรรม
3นาย วิรัช วิริยาลัยอุตสาหกรรม
4นาย ทศพร ดวงสวัสดิ์อุตสาหกรรม
5นาย สุรพงษ์ ไชยเสนาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ลือชา วัชวงค์ปวส.
2นาย บดินทร์ ตันติกำธนปวส.
3นาย ณัฏฐชัย ทับทวีปวส.
4นางสาว บุญสิตา เจริญสุขปวส.
5นาย พฤทธิ์พงศา สมจิตต์ปวส.
6นาย ชัชวาลย์ อุ้ยฟักปวส.
7นาย ภาณุเดช โสดาปวส.
8นางสาว แอม ชยกิจราณิชย์ปวส.
9นางสาว รจนาถ โพแคปวส.
10นาย ณัฐดนัย ศิวพันธพงศ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

การกำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ของแต่ละหน่วยงานของรัฐย่อมมีความแตกต่างกันไปตาม สภาพแวดล้อมความจำเป็นที่เผชิญอยู่ดังนั้นเพื่อให้การวางระเบียบปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่าง เหมาะสม ครอบคลุมสภาพการณ์ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามได้จริงจึงได้คิดค้นวิธีการป้องกัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการ ทำงานของผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบความเรียบร้อยในบริษัท โรงงานอาคารสถานที่ต่าง ๆ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ชิ้นงานเป็นตู้ควบคุมทั้งหมด 3 ตู้ โดยมีตู้หลักสำหรับดูการทำงานของตู้ลูก 1 ตู้ และตู้ลูก 2 ตู้
ชิ้นงานสามารถใช้งานได้จริง และประสิทธิภาพความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
1.ตู้ตรวจการลาดตระเวนแจ้งเตือนผ่านLINEสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานใช้ประโยชน์ได้จริง
2.ตู้ตรวจการลาดตระเวนแจ้งเตือนผ่านLINEลดปัญหาเวลาในการเหตุร้ายต่างๆ ที่ทำให้บริษัท โรงงาน ได้รับความเสียหาย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-