เครื่องคั่วถั่วลิสง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นนทพัทธ์ เสริมสุขต่ออุตสาหกรรม
2นาย อดิศร มณีรอดอุตสาหกรรม
3นาย มณฑล นาคสุขอุตสาหกรรม
4นาย ธีรนนท์ จันทร์ศิลาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยมงคล ทองชาติปวช.
2นาย โชติภูมิ พันพิทักษ์ปวช.
3นาย ณัฐวุฒิ ทองม้วนวงปวช.
4Miss นารัรัตน์ สุดสมปวช.
5นางสาว นฤมล แสนศิริปวช.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ถั่วลิสงป่นเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ซึ่งมีกลิ่นรสเฉพาะตัวเมื่อนำไปใส่ในอาหารจะทำให้รสชาติอาหารดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานถั่วลิสงป่นร่วมกับอาหารไทย ในการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน นับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชมนุมอยู่อย่างพอเพียง ประกอบกับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนในเขตจังหวัดอุทัยธานีได้มีอาชีพค้าขายเกี่ยวกับถั่วลิสง เช่น การประกอบอาหาร การทำขนม ซึ่งขั้นตอนในการทำให้ถั่วลิสงแตกเป็นเศษละเอียดนั้นมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ทำให้กลุ่มแม่บ้านต้องมีเวลาในการคั่วถั่วลิสงเป็นเวลานานและได้ผลผลิตเป็นจำนวนน้อย ดังนั้นผู้จัดทำวิชาโครงการจึงออกแบบ เครื่องคั่วถั่วลิสง เพื่อให้บุคคลหรือเกษตรกรที่สนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องคั่วถั่วลิงสง มากขึ้นและวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถคั่วถั่วลิสงได้เป็นเวลานาน
เป็นเครื่องต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-