ดอกไม้ประดิษฐ์จากผักตบชวา

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โครงการวิจัย เรื่อง ดอกไม้ประดิษฐ์จากผักตบชวา มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผักตบชวา และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ดอกไม้ประดิษฐ์จากผักตบชวา การดำเนินโครงการได้ทดลองตามขบวนการ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผักตบชวา ผลที่ได้จากการทดลองคือ สามารถารนำมาใช้ทดแทนวัสดุสังเคราะห์ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้ ผลการทดลองในด้านผลิตภัณฑ์และด้านความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวม 4.39 ในระดับ ดีมาก ในการดำเนินการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผักตบชวา 2 รูปแบบ คือ กระถางกล้วยไม้ และกระถางดอกบัว
ใช้เป็นของที่ระลึก ของแสดงความยินดี และของประดับตกแต่งสถานที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยณรงค์ รัตนวงค์คหกรรม
2นางสาว สุธานี ดีเทียนคหกรรม
3นางสาว อรพิน ไทยกวีพจน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อรัญญา ศรีดำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ธัญญารัตน์ อรุณไพรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นัทริดา ปั้นนาคปวช.
2นางสาว กรกฎ สังข์ศิริปวช.
3นางสาว ณัฐธิดา ธูปเพ็งปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-