เครื่องเพาะถั่วงอกระบบน้ำวนอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทิวาพร ไชยวุฒิสามัญ
2นาย สมเกียรติ วงษ์ขันธ์อุตสาหกรรม
3นาย ณัฐภณ ศรีลาดเลาอุตสาหกรรม
4นาย กิตติเชษฐ์ โชติภัคพิพัฒน์อุตสาหกรรม
5นาง รุจิพร สินธุวงสานนท์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐภร บุตรคำโชติปวส.
2นางสาว จิราพร เกษงามปวส.
3นางสาว อริศรา ชาลือปวส.
4นาย ศุภกร สุ่มมาตย์ปวส.
5นาย ณัฏฐพล มาสวนปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันถั่วงอกเป็นพืชที่ประชาชนยังนิยมรับประทานกันมาก ถั่วงอกเป็นพืชที่มีการเพาะได้หลากหลายวิธี อาทิ เช่น การเพาะในตะกร้า เพาะในโอ่งดิน โดยส่วนมากการเพาะถั่วงอกจะเพาะด้วยแกลบ ทราย ขี้เลื่อย ซึ่งการเพาะถั่วงอกด้วยวิธีการเหล่านี้มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และเสียเวลาในการดูแลรักษา สิ่งประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอกระบบน้ำวนอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่น สร้างขึ้นมาเพื่อเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษในการบริโภคและจำหน่าย เป็นเครื่องที่อำนวยความสะดวกสบายในการเพาะถั่วงอก เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากอุปกรณ์ถังน้ำพลาสติกต่อกับระบบน้ำวนอัตโนมัติที่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสั่งการด้วยแอพพลิเคชั่น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สิ่งประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอกระบบน้ำวนอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่น สร้างขึ้นมาเพื่อเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษในการบริโภคและจำหน่าย และเป็นเครื่องที่อำนวยความสะดวกสบายในการเพาะถั่วงอก เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากอุปกรณ์ถังน้ำพลาสติกต่อกับระบบน้ำวนอัตโนมัติที่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสั่งการด้วยแอพพลิเคชั่น
1. ได้เครื่องเพาะปลูกถั่วงอกระบบน้ำวนอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่น
2. ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการเพาะถั่วงอกเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลรักษา
3. ได้บริโภคถั่วงอกที่ปลอดสารพิษ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-