Smart Meter Easy Life

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อสมาภรณ์ สุทธิพงษ์อุตสาหกรรม
2นาง อุมาทิพย์ เสือสละอุตสาหกรรม
3นางสาว สุทิน นกพุ่มอุตสาหกรรม
4นาย กมล รักกสิกรรณ์อุตสาหกรรม
5นาย มิตรชัย สุทธิศักดิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภสันต์ บุญยังปวช.
2นาย สุรเชษฐ์ บุญคงปวช.
3นาย บุญเลิศ อินภูมีปวส.
4นาย ชัชพงศ์ เเก้วเกษการปวส.
5นาย ขจรศักดิ์ พันธุรอดปวส.
6นาย จิรวัฒน์ ต่วนพิมายปวส.
7นาย ธัชชัย ทวีผลปวส.
8นาย กฤาดา กอบธัญญากรณ์ปวส.
9นาย ธเนศ สาหร่ายปวส.
10นาย กฤษดา กอบธัญญากรณ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากในทุกวันนี้เรานั้นต้องใช้น้ำเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่แล้วในปัจจุบันนี้และทางเราได้ มองเห็นปัญหาที่ว่าน้ำซึมน้ำรั่วที่ท่อ ณ จุดต่าง ๆ ของบ้านเรือนซึ่งมันจาทำให้เสียเงินเพิ่มโดยไม่ใช่เหตุแล้วยังมีปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในแต่ละวัน เดือน นั้นเราใช้น้ำไปเป็นจำนวนกี่หน่วย เพราะฉะนั้นทางเราจึงได้คิดค้น โครงการที่ชื่อ Smart Meter Easy Life เพื่อนำมาตรวจว่ามีน้ำซึม เพื่อทำการซ่อมแซมสามารถทราบได้ว่าในแต่ละวันในแต่ละเดือนเรานั้นใช้น้ำไปเป็นจำนวนกี่หน่วยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

คุณลักษณะ / ประโยชน์

- สามารถวัดค่าปริมาณน้ำที่ใช้ในแต่ละเดือน
- สามารถบอกแรงดันของน้ำได้
- สามารถเปิด-ปิดน้ำผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- เพื่อบริหารจัดการ การใช้น้ำภายในบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก