Smart Meter Easy Life

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อสมาภรณ์ สุทธิพงษ์อุตสาหกรรม
2นาง อุมาทิพย์ เสือสละอุตสาหกรรม
3นาง รัตนา ลีลาชัยอุตสาหกรรม
4นางสาว สุทิน นกพุ่มอุตสาหกรรม
5นาย กมล รักกสิกรรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภสันต์ บุญยังปวช.
2นาย สุรเชษฐ์ บุญคงปวช.
3นาย วีรวภัทร เพชรเกิดปวช.
4นาย บุญเลิศ อินภูมีปวส.
5นาย ชัชพงศ์ เเก้วเกษการปวส.
6นาย ขจรศักดิ์ พันธุรอดปวส.
7นาย จิรวัฒน์ ต่วนพิมายปวส.
8นาย ธัชชัย ทวีผลปวส.
9นาย กฤาดา กอบธัญญากรณ์ปวส.
10นาย ธเนศ สาหร่ายปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากในทุกวันนี้เรานั้นต้องใช้น้ำเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่แล้วในปัจจุบันนี้เเละทางเราได้ มองเห็นปัญหาที่ว่าน้ำซึมน้ำรั่วที่ท่อ ณ จุดต่าง ๆ ของบ้านเรือนซึ่งมันจาทำให้เสียเงินเพิ่มโดยไม่ใช่เหตุแล้วยังมีปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในเเต่ละวัน เดือน นั้นเราใช้น้ำไปเป็นจำนวนกี่หน่วย เพราะฉะนั้นทางเราจึงได้คิดค้น โครงการที่ชื่อ สมาตร์มิเตอร์เพื่อนำมาตรวจว่ามีน้ำซึม น้ำรั่วตรงไหนเพื่อที่จาได้ไปเปลี่ยนหรือซ่อมเเซมได้ถูกที่แล้วยังสามารถดูได้ว่าในเเต่ละวันในเเต่ละเดือนเรานั้นใช้น้ำไปเป็นจำนวนกี่หน่วยโดยใช้หลักการของตัวเซนเซอร์มาใช้ในการทำโครงการนี้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

- สามารถวัดค่าปริมาณน้ำที่ใช้ในแต่ละเดือน
- สามารถบอกแรงดันของน้ำได้
- สามารถเปิด-ปิดน้ำได้เมื่ออยู่นอกบริเวรบ้าน
- เพื่อบริหารจัดการ การใช้น้ำภายในบ้านเรือน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-