ตู้รองเท้าฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ควบคุมระบบอัตโนมัติ**

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ตู้รองเท้าฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ควบคุมระบบอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตู้รองเท้าฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ควบคุมระบบอัตโนมัติ และเพื่อทดสอบหาค่าความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์สำหรับตู้รองเท้าฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ควบคุมระบบอัตโนมัติ ระยะเวลาที่ใช้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ระหว่างเดือนสิงหาคม -ธันวาคม 2563 ผลจากการทดลอง พบว่าตู้รองเท้าฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ควบคุมระบบอัตโนมัติ สามารถป้องกันการลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงสรุปผลการทดลอง เมื่อให้ประชากรทำการใช้มีผลตอบรับที่ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

หลอด UVC นี้เป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ ทั้งราเส้นใย หรือแม้กระทั่งยีสต์ได้ในระดับพื้นผิว ในวงการวิทยาศาสตร์จะนิยมเรียกกันว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation ซึ่งแสงจากหลอด UV ฆ่าเชื้อ นี้จะทำให้เชื้อโรคและแบคทีเรียรอบๆ หยุดทำงาน เป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อ
สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ควบคุมระบบอัตโนมัติ
สามารถนำไปประยุกต์หรือพัฒนาต่อยอดใช้กับสิ่งของ ต่างๆ ได้
ป้องกันการเจริญเติมโตของเชื้อโรคและกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรีย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิริพงศ์ ขำสกลอุตสาหกรรม
2นาย วรายุทธ นามเกิด-
3นางสาว สุภาภรณ์ เรืองสังข์-
4นาย ภานุวัฒน์ แสงโพธิ์-
5นาย อภิเชษฐ์ รอดเที่ยง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัชนะ ชานุดปวส.
2นาย วรวิทย์ เพชรทองปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-