Auto Smok

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สมาพร เจริญเส็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย เกษมศักดิ์ เฮ็งเส็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ยอดไผ่ ประภากมลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว นิภา ตันติพิริยะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นพดล บุญจาดปวส.
2นาย อัษฏา บัวเกตุปวส.
3นาย ธกฤต ยุติธรรมปวส.
4นางสาว อิศริยา คืนประคองปวส.
5นางสาว สริตา บุญนาคปวส.
6นาย ยุทธนา ใจเย็นปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบระบบการตรวจจับควันได้สะดวกมากขึ้น 2. เพื่อความความสะดวกในการตรวจจับเหตุการณ์ที่เกิดในบ้านรึอาคารถ้าหากในบ้านเกิดไฟไหม้แล้วยังสามารถตรวจจับฝุ่น P.M 2.5 ได้อีกด้วย 3. เพื่อการตรวจจับแบบมีคุณภาพสามารถใช้ได้จริงในทุกๆที่ การศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนระบบการทำงานของเครื่องตรวจจับควันและฝุ่น P.M 2.5 ซึ่งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และฝุ่นนี้จะทำให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสามารถรับรู้และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ในการตวรจจับควันแบบ Real Time แสดง ค่าตัวเลข ในข้อความ SMS ที่ส่งเข้ามือถือ เพื่อที่จะนำระบบที่ได้พัฒนานั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ นำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นแนวทางป้องกันไฟไหม้ในบ้านและฝุ่นที่เยอะเกินไปในบ้าน ที่มีประสิทธภาพ โดยเมื่อมีไฟไหม้หรือฝุ่นที่เกินค่าจะมีการแจ้งเตือนในมือถือเป็น SMS

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อุปกรณ์ IOT ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน
1. ผู้ใช้สามารถที่จะรู้ได้ว่าท่อนำแก๊สชำรุด
2. สามารถติดต่อคนในบ้านหรือคนใกล้บ้านได้ทันเวลา
3. สามารถติดตามความปลอดภัยของครัวเรือน หรือ สถานประกอบการ
4. สามารถตรวจสอบความหนาแน่นของแก๊สและฝุ่น P.M 2.5 ได้ โดยจะวัดความหนาแน่นของแก๊สและฝุ่นว่าเกินกว่าที่กำหนดหรือไม่ โดยใช้รูปแบบการแจ้งเตือนไปยัง SMS บนมือถือของผู้ใช้งานแบบ Real Time

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-