โลชั่นน้ำหอมมะเฟือง

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่ 8 เรื่องโลชั่นน้ำหอมมะเฟือง มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำโลชั่นน้ำหอมมะเฟือง 2) เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ และเคมีของโลชั่นน้ำหอมมะเฟือง 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโลชั่นน้ำหอมมะเฟือง กลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จำนวน 30 คน เครื่องมือ ที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติเป็น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย พบว่าสูตรที่ 2 โลชั่นน้ำหอมมะเฟือง อัตราส่วนในการทำโลชั่นน้ำหอมมะเฟืองมีความเหมาะสม มีลักษณะทางกายภาพมีเนื้อสัมผัสเหลวใส มีสีเหลืองอ่อน และมีกลิ่นน้ำหมักมะเฟืองอ่อน มีกลิ่นหอม และมีค่า pH 5.5 มีการซึมซับไว ค่าความพึงพอใจโดยภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.65 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

โลชั่นน้ำหอมมะเฟืองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นเนื้อครีมใช้สำหรับบำรุงผิว
1. สามารถนำโลชั่นน้ำหอมจากมะเฟืองมาใช้ดูแลรักษาผิวกายได้
2. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมะเฟือง
3. สามารถนำโลชั่นน้ำหอมมะเฟืองมาพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วันดี ชนะบูรณาศักดิ์สามัญ
2นาง จินตน่า รวมชมรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง อุบลรัตน์ แตงโตศิลปกรรม
4นางสาว อารมณ์ สุขกรมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เนตรดาว น้อยจีนปวช.
2นางสาว นันทิชา จีนหมิ่นปวช.
3นางสาว ภัคจิรา ไทยพรหมทัตปวช.
4นางสาว ณัฐณิชา เมฆฉายปวส.
5นางสาว อริสา กองพิกุลปวส.
6นางสาว ศิริกาญ เอี่ยมศรีปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-