ระบบควบคุมเครื่องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพงษ์ ต่อโชติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ปรียาพร สิงห์สาร์สามัญ
3นาย สุริยา มาสงค์อุตสาหกรรม
4นาย อิสระ วรนามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เกียรติศักดิ์ สีคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จีรนันท์ แก้วแสนชัยปวช.
2นาย ปรมัตถ์ แน่นอุดรปวช.
3นาย ปฏิมากรณ์ ศรีชะอุ่มปวช.
4นางสาว กฤติญา สุบินปวช.
5นาย ณัฐวุฒิ ทองหนองบัวปวช.
6นางสาว ศรัญญา นาคศรีปวช.
7นางสาว วีรดา สังฆะมะณีปวช.
8นาย ภูวรินทร์ ศรีวรมย์ปวช.
9นางสาว อภิสรา นูหว้าปวส.
10นาย ดุสิต โคตรทิพย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

การทำวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุปะสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมเครื่องเฝ้าระวังฯส่งเสริมมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาดด้วยเทคโนโลยีการระบุตัวตน การตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ การควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ การควบคุมเครื่องจ่ายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลที่จำเป็นต่อการควบคุมโรคระบาดที่มีคุณภาพและศึกษาความพึงพอใจต่อการทดลองใช้งานระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ นักเรียนนักศึกษาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 60 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับที่ดีมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบควบคุมเครื่องเฝ้าระวังฯช่วยส่งเสริมมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาดด้วยการใช้เทคโนโลยีการระบุตัวตน การตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ การควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ การควบคุมเครื่องจ่ายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานที่ได้เข้าในสถานที่ต่าง ๆ บันทึกข้อมูลที่จำเป็นต่อการควบคุมโรคระบาดที่มีคุณภาพ และแสดงผลข้อมูลที่ถูกต้อง
1. สามารถสร้างระบบควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. สามารถพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. สามารถส่งเสริมการกระบวนการคัดกรองให้มีความปลอดภัยและศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฯ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-