อุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยพิสิษฐ์ ผิวอ่อนอุตสาหกรรม
2นาย วิโรจน์ อยู่เล่ห์อุตสาหกรรม
3นาง นงนุช เดชพิทักษ์อุตสาหกรรม
4นาย วุฒิชัย ขมพลกรังอุตสาหกรรม
5นาย เลิศชัย เชียงศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนเดช ผิวอ่อนปวช.
2นาย จักรพงษ์ ดีมากปวส.
3นางสาว เต็มทรัพย์ สุภาพปวส.
4นางสาว ทิพย์ กลั่นพรหมปวส.
5นางสาว สุภาวรรณ น้อยภูมิปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าทั่วไป ที่ใช้ในอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า สำหรับหลอดไฟฟ้าทั่วไป เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ประหยัดลงด้วยวิธีการควบคุมการการเปิดและปิด หลอดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีการใช้เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์และ ยังใช้แอลดีอาร์ในการควบคุมการทำงานเวลากลางคืนควบคู่กันทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ ATmega328p ในการประมวลผลการควบคุมแบบอัตโนมัติ และยังสามารถสั่งควบคุม การทำงานของหลอดไฟฟ้าด้วยรีโมทคอนโทรลเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. สามารถควบคุมการเปิดและปิดหลอดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
2. สามารถควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
3. ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นและยังลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลง
4. สามารถยื่นอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-