ฉากกั้น COVID-19

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุริยา สวัสดิ์นพรัตน์อุตสาหกรรม
2นางสาว นภัสชญา คงการุณอุตสาหกรรม
3นางสาว สุภาวดี สิริทรัพย์อาภาอุตสาหกรรม
4นางสาว กาญจนา ยอดศรีคำอุตสาหกรรม
5นางสาว เกศสุดา ศรแผลงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนะชัย ใจเที่ยงแท้ปวช.
2นาย ปรานชล มณีม่วงปวช.
3นาย กิตติทัต บุญสังข์ปวช.
4นางสาว ณัฐนันท์ กลิ่นสุคนธ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในปัจจุบันนี้ ไวรัสสามารถแพร่กระจายได้ระหว่างบุคคลในช่วงที่มีการสัมผัสใกล้ชิดเป็นหลัก มักผ่านละอองเสมหะขนาดเล็กที่เกิดจากการไอ จามหรือสนทนา แม้ละอองเสมหะเหล่านี้เกิดเมื่อหายใจออก แต่ปกติจะตกลงสู่พื้นหรือติดค้างบนพื้นผิว ไม่ใช่ติดเชื้อได้จากระยะไกล บุคคลอาจติดเชื้อได้จากการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนแล้วนำมาแตะตา จมูกหรือปากของตน ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ จึงได้คิดค้นฉากกั้น COVID-19 ขึ้นมาไว้สำหรับบริษัทห้างร้าน สำนักงาน โรงเรียน ฯลฯ สำหรับใช้ในการติดตั้งบนโต๊ะทำงานเพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของสารคัดหลั่งที่อาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อ COVID-19

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ช่วยป้องกันและลดการติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา 2019
1. สามารถป้องกันการแพร่กระจายของสารคัดหลั่งที่อาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อ
COVID-19
2. มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
3. สามารถม้วนเก็บได้โดยใช้รีโมทคอนโทรล
4. ทราบความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ฉากกั้น COVID-19

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก